Villkor

Behöver du något till din motorcykel är du välkommen att kontakta oss när som helst. Vi kan säkert hjälpa dig att finna vad du söker till rätt pris genom våra kontakter i Norden, England och USA. Ebos/Eptune är bl a återförsäljare för Z-POWER (England) och PINGEL (USA).

Hos oss kan du bland annat betala med Honda Red Card och Suzukikortet.

Allmänna försäljningsvillkor

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Ebos High Performance/Eptune (kallas Ebos/Eptune) och köparen om ej annat avtalats skriftligen.
 2. Samtliga priser i prislistan är inkl. moms. Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisändringar såsom valutaändringar, underleverantörs prishöjningar eller liknande tillkomna efter prislistans tryckning eller efter kunds beställning. Om sådant skulle inträffa kommer kund att underrättas av Ebos/Eptune om det nya prisläget. Kund har då rätt att avbeställa varan eller tjänsten.
 3. Vid leveransförsening har köparen rätt att häva köpet först efter det att köparen uppmanat Ebos/Eptune att leverera varan och varan härefter ej levererats inom skälig tid.
 4. Vid leveransförsening kan köparen inte, utöver vad som stadgas i punkt 3, göra gällande några som helst anspråk gentemot Ebos/Eptune.
 5. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan avtalet slutits och Ebos/Eptune bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på arbetskraft samt fel i leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när Ebos/Eptune icke kunnat råda över dylik omständighet.
 6. Om icke annat överenskommits gäller följande: Transport sker alltid på köparens risk. Frakt debiteras på köparen. Vid offert och fabriksorder gäller fraktvillkor enligt avtal med köparen. Transportemballage debiteras i förekommande fall till självkostnadspris och återtages ej. Undantag gäller felfria pallkragar som krediteras vid retur till samma belopp som köparen fakturerats. Köparen står för hela returfrakten.
 7. På arbeten såsom påläggning av material (exempelvis svetsning, sprutning, limning m.m.) lämnas ingen garanti. Ej heller på motorer och delar som används eller kan användas till trimning och tävlingskörning.
 8. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller rörande fel i levererat gods skall ske skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, annars anses leveransen godkänd.
 9. Retur skall i förväg godkännas av Ebos/Eptune. Först efter Ebos/Eptune godkännande får köparen återsända godset med förskottsbelagd frakt. Köparen står själv för returfrakten, såvida inte vi expedierat fel. Godset och dess emballage får icke ha förändrats eller försämrats. Elektronikartiklar återtages endast om förpackningen är obruten, såvida varan ej är felexpedierad av Ebos/Eptune. Korrekt levererade varor återtages inom 8 dagar mot en avgift motsvarande 20% av varans värde.
 10. Ebos/Eptune ansvarar ej för skada som den levererade varan orsakar på person eller annan egendom. Ebos/Eptune svarar ej heller för något fall av indirekt skada såsom produktionsbortfall m.m. Om tredje man framställer krav gentemot köparen på ersättning för skada som avses i denna punkt, skall köparen genast underrätta Ebos/Eptune.
 11. Tvist i anledning av avtalet eller i tillämpningen eller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom förhandling.
 12. Om parterna ej kan lösa tvist enligt vad som sägs i punkt 11, skall tvisten avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Rättegångskostnads ansvaret skall dock följa rättegångsbalkens regler.
 13. Kunds betalning skall alltid ske kontant, förskottsvis eller via postförskott /efterkrav, kredit lämnas ej.